Danh sách ứng viên Ban quản trị

Trần Thế Bảy (Trúng cử)

Năm sinh: 1983 - A1 6.10

Thạc sĩ Khoa học máy tính

Phạm Đức Ninh (Trúng cử)

Năm sinh: 1975 - A1 9.09

Kỹ sư Nông nghiệp - Cử nhân Kế toán

Nguyễn Thị Minh Tuyết (Trúng cử)

Năm sinh: 1958 - A2 16.12

Đại học KHXH & Nhân văn

Nguyễn Thanh Xuyên (Không trúng cử)

Năm sinh: 1985 - A2 9.13

Phạm Thị Thu (Trúng cử)

Năm sinh: 1978 - B1 7.04

Cử nhân Anh ngữ

Đặng Xuân Trọng (Trúng cử)

Năm sinh: 1980 - B1 17.17

Cử nhân Công nghệ thông tin

Trần Minh Tuấn (Trúng cử)

Năm sinh: 1979 - B1 8.07

Kỹ sư Công nghệ thông tin